2 mar 2011

1 marca , Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Opolu

Chwała bohaterom !

W dniu 1 marca 1951 roku , dokonano mordu na ppłk Łukaszu Cieplińskim ( prezesie IV komendy WiN ), zamordowanego strzałem w tył głowy w pomieszczeniach piwnicznych więzienia UB na Mokotowie w Warszawie . Ten sam los podzielili i inni oficerowie Wojska Polskiego , A. Lazarowicz, J. Rzepka, J. Batory, M. Kawalec, F. Błażej i K. Chmiel , wchodzący w skład IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość .

Siedem wyroków śmierci ..

Podpułkownik Łukasz Ciepliński ps. "Pług", "Ostrowski", ur. w 1913 r. Był oficerem Wojska Polskiego, w kampanii wrześniowej uczestnikiem bitwy nad Bzurą. Odznaczony Orderem Virtuti Militari - na polu walki osobiście zniszczył sześć nacierających czołgów niemieckich. Następnie walczył w obronie Warszawy. Uniknął niewoli. Podjął walkę w szeregach ZWZ-AK, jako komendant Obwodu Rzeszów, w latach 1941-45 był inspektorem Inspektoratu AK Rzeszów. Awansowany do stopnia podpułkownika. Po wkroczeniu Armii Czerwonej działał w Delegaturze Sił Zbrojnych (DSZ) i WiN, jako prezes Obszaru Południowego, a od stycznia 1947 r. do aresztowania 27 listopada tegoż roku był prezesem IV Zarządu Głównego WiN.

Major Adam Lazarowicz ps. "Klamra", "Pomorski", ur. w 1902 r. Mając siedemnaście lat, jako uczeń gimnazjum zgłosił się ochotniczo do Armii Polskiej i walczył na Wołyniu. W 1920 r. ponownie zgłosił się do wojska. Został ranny w bitwie pod Ostrołęką. Po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował jako nauczyciel. Ze względu na chorobę płuc został zwolniony z obowiązku wojskowego. W stopniu porucznika jako ochotnik wziął jednak udział w kampanii wrześniowej. W listopadzie 1939 r. wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski. W latach 1940-44 był komendantem Obwodu ZWZ-AK Dębica. Od wiosny 1944 r. był zastępcą inspektora AK Rzeszów. Uczestniczył w rozszyfrowywaniu tajnej broni V-2 w Bliźnie k. Dębicy. W Akcji "Burza" dowodził 5. Pułkiem Strzelców Konnych AK w walkach na terenie Obwodu Dębica. Po wkroczeniu Sowietów, poszukiwany przez NKWD, kontynuował działalność konspiracyjną w DSZ-WiN, jako prezes okręgu w Rzeszowie, a od 1946 r. - we Wrocławiu. Od stycznia 1947 r. był prezesem Obszaru Zachodniego WiN, a równocześnie zastępcą prezesa Zarządu Głównego WiN.

Major Mieczysław Kawalec ps. "Żbik", "Psarski", ur. w 1916 r. Był prawnikiem, asystentem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W kampanii wrześniowej walczył w obronie Lwowa. Od 1940 r. w ZWZ-AK. Był oficerem wywiadu w Obwodzie Rzeszów, następnie zastępcą komendanta i komendantem tegoż Obwodu. Działał w DSZ-WiN. Od jesieni 1945 r. był kierownikiem wywiadu Okręgu Rzeszowskiego WiN, a następnie zastępcą kierownika Okręgu Krakowskiego. Od października 1945 r. pełnił funkcję kierownika Wydziału Informacji i Propagandy Zarządu Głównego WiN. Po aresztowaniu Cieplińskiego i Lazarowicza pełnił krótko obowiązki prezesa Zarządu Głównego WiN.

Kapitan Franciszek Błażej ps. "Roman", "Bogusław", ur. w 1907 r. Był oficerem zawodowym. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Włączył się w działalność konspiracyjną, jako oficer szkoleniowy, następnie jako oficer operacyjny Inspektoratu AK Rzeszów. W latach 1945-46 pełnił funkcję kierownika Wydziału w Zarządzie Obszaru Południowego WiN. Był również współredaktorem podziemnego pisma "Orzeł Biały". Od grudnia 1946 r. do aresztowania w 1947 r. był prezesem Obszaru Południowego WiN. W śledztwie torturowany tak, że - według relacji współwięźniów - "ciało odpadało mu od kości".

Kapitan Józef Rzepka ps. "Znicz", "Krzysztof", ur. w 1913 r., prawnik. Był organizatorem i pierwszym dowódcą Placówki ZWZ Głogów-Bratkowice w Obwodzie Rzeszów. Od maja 1943 r. był adiutantem Inspektoratu AK Rzeszów. W czasie Akcji "Burza" dowodził dużym zgrupowaniem partyzanckim w lasach bratkowickich. Po wkroczeniu Sowietów działał w DSZ, a od września 1945 r. - w WiN. Był szefem oddziału specjalnego w Wydziale Informacyjnym WiN. Przeszedł okrutne śledztwo, które doprowadziło go do rozstroju nerwowego.

Porucznik Karol Chmiel ps. "Grom", "Zygmunt", ur. w 1911 r., prawnik, działacz ludowy. Od 1940 r. działał w ZWZ. W 1943 r., po oddelegowaniu go do przeorganizowania Batalionów Chłopskich pod względem wojskowym, został komendantem Obwodu BCh w Dębicy. W marcu 1944 r., po scaleniu BCh z AK, był zastępcą komendanta Obwodu AK Dębica. Walcząc w Akcji "Burza" w II Rejonie 5 PSK AK, został ciężko ranny. W 1945 r. działał w WiN i PSL. Był łącznikiem między obu organizacjami. W 1947 r. wszedł w skład kierownictwa IV Zarządu Głównego WiN. Był doradcą politycznym prezesa ZG. Jedynym jego zmartwieniem w celi śmierci był los jego dwóch synków, opiekę nad którymi, jako wdowiec, powierzył obcej kobiecie.

Kapitan Józef Batory ps. "Argus", "Wojtek", ur. w 1914 r. Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej działał w ZWZ-AK, jako oficer łączności Obwodu AK Kolbuszowa, następnie został adiutantem Komendy Obwodu. Po wkroczeniu Armii Czerwonej działał w Zrzeszeniu WiN, jako szef łączności zewnętrznej Zarządu Głównego.

Kapitan Ludwik Kubik ps. "Lucjan", "Julian", ur. w 1915 r., prawnik. W czasie okupacji był dowódcą Placówki w Obwodzie AK Dębica. W czasie Akcji "Burza" dowodził kompanią. Po rozwiązaniu AK działał w organizacji "Nie", DSZ i WiN. Początkowo działał w kierownictwie Okręgu Kraków, a następnie, w 1946 r. był kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Obszaru Południowego WiN. W IV Zarządzie Głównym przez cały rok 1947 był kierownikiem Oddziału Organizacyjnego i Łączności. Skazany na dożywocie.

źródło : http://www.solidarni.waw.pl/1marzec1951_IVWiN.htm


Uroczystość pod pomnikiem "Żołnierzy Wyklętych" w Opolu..
Z uwagi na pamięć o tych tragicznych wydarzeniach dzień 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” . Od tej pory święto to wchodzi do kalendarza oficjalnych świąt państwowych .


źródło : NGO

W Opolu na placu Wolności, u stóp pomnika poświęconego "Żołnierzom Wykletym" czyli bohaterom podziemia niepodległościowego z lat 1945-1956 , zgromadziło się kilkaset osób. Organizatorem uroczystości był Urząd Miasta Opola wraz z "Opolskim Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej" Jak wiadomo to OSPN był też jednym z pierwszych pośród wnioskodawców wzniesienia pomnika "BÓG , HONOR , OJCZYZNA". Wśród zgromadzonych można było dostrzec nielicznych bo wykruszających się z roku na rok kombatantów , autentycznych bohaterów z tamtych lat z formacji AK jak i WiN-u . Obecny był pan Eugeniusz Mróz (AK) , przyjaciel papieża Karola Wojtyły . Rajców miejskich reprezentowało młode pokolenie w tym Patryk Jaki z "PiS". Pośród składających kwiaty pod pomnikiem znaleźli się także członkowie Klubu "Gazety Polskiej" z Ryszardem Szramem na czele , delegacja KZ NSZZ "S" UO z jej przedstawicielem panem Stanisławem Tomczykiem , Delegacja NSZZ "S" Regionu Opolskiego z przewodniczącą panią Cecylią Gonet , dalej przedstawiciele "Rodziny Radia Maryja" , "Liga Nyska" , reprezentantka koła UPR , młodzi z "Koła Przyjaciół Związku Żołnierzy NSZ", Młodzież Wszechpolska i opolski oddział ONR.

W uroczystościach udział wzięli żołnierze z kompanii reprezentacyjnej Sląskiego Okręgu Wojskowego z Opola . Oprawę muzyczną zapewniała orkiestra górnicza . Poczet sztandarowy wystawiła opolska "Solidarność".


foto:
Obecny był także dr Ryszard Kowalczyk jeden z dwójki bohaterskich braci którzy w 1971 roku wysadzili w powietrze aulę WSP w Opolu.

Zapis filmowy z uroczystościPo uroczystościach oficjalnych

Po uroczystościach, w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się prapremierowa projekcja kopii roboczej filmu „Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać” będącego jak do tej pory , jedynym tego typu zapisem martyrologii „Żołnierzy Wyklętych”. Przed projekcją kilka słów wstępu wygłosił pan Jerzy Łysiak z OSPN przedstawił pomysłodawcę z ramienia miasta Opola , byłego v-ce prez. miasta pana Arkadiusza Karbowiaka .

Należą się również szczególne podziękowania koledze Wiesławowi Ukleji , bo to dzięki jego staraniom film ten został wyświetlony z okazji tej właśnie uroczystości. Zapraszam też do obejrzenia i wysłuchania przesłania jakie i w imieniu nieobecnego na pokazie twórcy tego filmu reż. Jerzego Zalewskiego , wygłosił wspomniany pan Wiesław .Na chwilę przed projekcją filmu ..Młodzi opozycjoniści z Białorusi ...od pewnego czasu na stałe mieszkający w Polsce , W głębi po lewej pan Arkadiusz Karbowiak były vice prezydent Opola , pomysłodawca i wielki orędownik święta ku czci "Żołnierzy wyklętych" .

    
"Andruch" /Klub GP w Opolu /
http://andruch.blogspot.com/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz